پویش همیاری با کودکان

پویش همیاری با کودکان

پویش همیاری با کودکان برای بهبودبخشی و ارتقای وضعیت کودکان در معرض آسیب ساکن در ایران فعالیت می کند. پویش با ایده پردازی، معرفی و فعالیت در پروژه های معطوف به بهبود وضعیت کودکان هدف از یک سو، و با جمع آوری کمک های مالی، انسانی و فکری برای پروژه ها و یا هدایت کمک های جمع آوری شده به سازمان های مردم نهادی که برای بهبود وضعیت کودکان در معرض آسیب کار می کنند از سوی دیگر، در راه تحقق هدف های انجمن گام بر می دارد.

 انجمن می‌کوشد، با استفاده از توان خود، ظرفیت های نهادی سازمان‌ های با اهداف مشابه را در حمایت از کودکان در معرض آسیب در ابعاد قانونی، حقوقی، اجتماعی، آموزشی، فرهنگی، رفاهی، روانی، بهداشتی، درمانی، توان بخشی، حرفه آموزی و توانمند سازی توسعه داده، و به کارهای ترویجی، پژوهشی و ظرفیت سازی در این حوزه یاری رساند.
 

کمک به توانمندسازی فردی و اجتماعی کودکان و خانواده ها و ایجاد فضای مشارکت و تعامل با داوطلبانی است که دل در گرو کودکان دارند.
حمایت آموزشی تحصیلی از کودکان کم برخوردار
بهبود وضعیت سلامت کودکان کم برخوردار


ذفتر پویش همیاری با کودکان


ما میزبان حضور گرم شما در دفتر پویش هستیم.