مقالات جدید

انواع مختلفی از معابر Lorem Ipsum موجود است، اما اکثر آنها به نوعی دچار تغییر شده اند.

پروژه کمک به کودکان زلزله زده شهر سی سخت

پروژه کمک به کودکان زلزله زده شهر سی سخت

کمک نقدی به 35 خانواده زلزله زده سی سخت بر اساس 4 معیار کودکانِ "بدون سرپرست"، "تک والد"، "با والد از کار افتاده"، "در شرایط دشوار"

گزارش کمپین اهسا

گزارش کمپین اهسا

این کمپین با هدف اولیه حمایت درمانی از یک کودک نیازمند و هدف ثانویه، کارکرد پنهان، به منظور از سرگیری فعالیت و اقدامات اجرایی پویش در تاریخ 10 مرداد 1400 توسط هیات مدیره به تصویب رسید.

پویش همیاری با کودکان
1401/09/17 معرفی

پویش همیاری با کودکان

پویش همیاری با کودکان برای بهبودبخشی و ارتقای وضعیت کودکان در معرض آسیب ساکن در ایران فعالیت می کند. پویش با ایده پردازی، معرفی و فعالیت در پروژه های معطوف به بهبود وضعیت کودکان هدف از یک سو، و با جمع آوری کمک های مالی، انسانی و فکری برای پروژه ها و یا هدایت کمک های جمع آوری شده به سازمان های مردم نهادی که برای بهبود وضعیت کودکان در معرض آسیب کار می کنند از سوی دیگر، در راه تحقق هدف های انجمن گام بر می دارد.

گزارش پروژه سلامت و درمان کودکان کم برخوردار - گام اول

گزارش پروژه سلامت و درمان کودکان کم برخوردار - گام اول

این پروژه با دغدغه ی در اختیار قرار دادن خدمات درمانی با کیفیت و با تضمین پیگیری تا نقطه ی پایان درمان کودکان کم برخوردار از فروردین 1401 با شناسایی و معرفی 20 کودک بیمار از سازمان های مردم نهاد آغاز شد. سه رأس اصلی این پروژه شامل انجمن پویش همیاری با کودکان، شرکت کمک رسان بیمه (SOS) به عنوان شرکت مدیریت کننده خدمات درمان و سازمان های مردم نهاد فعال در حوزه ی کودک هستند.